Vester Hassing Antenneforening blev startet i 1976 af nogle borgere der ønskede mere TV, der kunne på det tidspunkt kun modtages DR TV og ville man modtage de 2 svenske TV programmer krævede dette en meget høj antennemast ved hvert hus.

I 1977 blev masten, der har en højde på ca. 65 m, rejst på fællesarealet ved legepladsen på Esamvej, V-Hassing, fællesantenneanlægget kunne overføre 6 TV kanaler og 6 radioprogram-mer. I første omgang var det kun området syd for Halsvej der, der fik mulighed for tilslut-ning til fællesantenneanlægget og det var kun 90 husstande der hver skulle betale 2900, - kr i tilslutning - for dette fik de 3 TV programmer og 6 radioprogrammer og det årlige kon-tingentet var 120 kr.
Den første store udvidelse kom, da Sparekassens Jord- og Boligfond ønskede deres grunde på Drosselvej tilsluttet, dog uden tilslutningspligt, antenneforeningen fik dog beta-ling for samtlige grunde. Da Hals Kommunen indvilgede i at betale tilslutningsafgift for samtlige grunde i Haslundparken, blev der startet på at etablere den nordlige bydel.

I 1980 var der 191 tilsluttet fællesantenneanlægget og kontingentet var kr. 140,- pr. år, der blev dengang også besluttet at opkræve 100,- kr. medlem til fremtidige udvidelser af an-lægget til modtagelse af satellit TV. Bestyrelsen undersøgte muligheden for at udvide anlægget til også at omfatte Stae og Gandrup ved, at indrykke en annonce i Hals Avis, af de indsendte svar viste det sig, at der i Gandrup kun var 34 interesserede af 375 mulige og i Stae 24 interesserede ud af 150 mulige. Tilslutningsprisen er nu kr. 4175,-.for at blive tilsluttet anlægget.
I 1981 ombygges hovedstationen og der bygges et antenneskur ved masten, før var der kun et par teknikskabe ved foden af masten. Anlægget kan nu overføre op til 11 TV kanaler.

I 1982 beslutter generalforsamlingen, at kontingentet skal stige trinvis i stedet for en meget kraftig stigning hvert femte år. Der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor opstart af lokal-tv var på dags-ordnen, men medlemmerne havde ikke meget tiltro til financiereingsmodellen, specielt det tilskud man ville søge hos Hals Kommune. Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde videre med lokal-tv.

I 1983 blev der stillet forslag om at afsætte 20.000 kr. til opstart og drift af lokal-tv, men dette blev forkastet af medlemmerne.
I 1984 var der tilsluttet 336 husstande. Der har være sendt 3 udsendelser på lokal-tv på lånt udstyr, disse udsender blev meget positivt modtaget. Kanal 12 vil blive brugt som in-formationskanal til medlemmerne. Tilslutningprisen er nu kr. 4875,- En brugerundersøgelse foretaget af bestyrelsen viser, at 68 % ønsker at kunne modtage satellit TV, 69 % ønsker TV2 og 32 % ønsker Aalborg Lokal TV.
I 1985 kom Aalborg Lokal Tv på anlægget. Bestyrelsen har søgt P&T om at opsætte en parabolantenne til modtagelse af satellit Tv fra ECS-satellitten. Dette blev afslået med den begrundelse at det kun er kommunikations-satelitter der sender i dag og det kun er P&T der må nedtage disse signaler. Men det lys-ner, for i marts 1896 vil de rundspredende satellitter blive opsendt. Svensk radio FM1 blev udskiftet med Aalborg Nærradio.

I 1986 er der 467 medlemmer. De første veje i Gandrup etableres, da der er 75 husstande der har tegnet kontrakt. Anlægget i Stae er fuldt udbygget. I Vester Hassing er der stadig nogle gader der mangler på grund af for få tilmeldinger. Antenneforeningens sendetilladelse til lokal TV ( forsøgsperiode på 3 år) udløber i april og søges ikke forlænget. Antenneforeningen har fået en dispensation, til at modtage satellit TV, foreløbig frem til 1990. På den efterfølgende generalforsamling blev det besluttet at indkøbe en 3 m parabolan-tenne til modtagelse af 3 tv programmer Music Box, Sky-Channel og TV5 til en pris af 189.000 kr. for dette stemte 38 for og 7 imod. Lørdag den 6. juni 1986 kunne beboerne i Stae, V.Hassing og Gandrup som de første i Jylland se satellit TV. Bestyrelsen havde arrangeret et stort indvielsesarrangement på legepladsen nedenfor an-tennemasten, i telte var der opstillet 8 tv apparater og det var borgmesteren der indviede parabolantennen og der var rigtig mange medlemmer og gæster fra andre foreninger til-stede.

Der blev senere på året afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor det besluttet at tilføje endnu et satellit program Europa TV, denne kanal er siden lukket.

I 1987 blev det på generalforsamlingen blev det besluttet at ændre foreningens dæknings-område til at omfatte: Den vestlige del af Hals kommune.
Copy Dan begynder nu at opkræve (tvangslicens) for de programmer der distribueres i fællesantenneanlæg med mere en 25 tilsluttede.
Vester Hassing Antenneforening er repræsenteret i Lokalnævnet for radiovirksomhed i Hals Kommune ved formanden.'

I 1987 er der kommet et ny tv program, TV3, det blev på en ekstraordinær generalforsam-ling besluttet at vi skulle modtage programmet, udgift til en ny parabol og decoder var 76.000 kr.

Der er interesse for at etablere fællesantenneanlæg i Ø.Hassing og Ulsted. På et møde på Ulsted kro blev der nedsat et udvalg på 5 medlemmer, der skulle undersøge muligheden for, selv at lave et fællesantenenneanlæg eller blive tilsluttet fælesantneanlægget i Vester Hassing. Da det var ca. 450.000 kr. billigere at blive tilsluttet til Vester Hassing, besluttede man at tilslutte sig Vester Hassing Antenneforening. Betingelsen var, at udvalget tegnede 175 kontrakter i Ulsted, dette blev hurtigt nået, der var tegnet 240 (heraf 30 i Ø.Hassing) kontrakter da man gik i gang med etableringen.

P&T har frigivet S-kanalerne i fællesantenneanlæg, det betyder at vi for en beskeden ud-gift kan øge kanalantallet med 16 (men desværre kan ikke alle fjernsyn kan modtages S-kanaler).

I 1988 blev medlem nr. 980 tilsluttet, hvilket er en medlemstilgang på 310, hvilket er den største i foreningens historie, tilgangen har hovedsagelig været i Ø.Hassing og Ulsted.

I 1989 bliver det besluttet at udvide antenneanlægget til at kunne overføre 30 TV kanaler (VHF og S-kanaler) udgift 827.000 kr. Medlemskontigent hæves til 400 kr. pr. år.

I 1990 bliver der etableret en prøvekanal på anlægget, hvor der vil blive vist de TV-kanaler der mulighed for at modtage, således at alle ved hvad programmet indeholder, hvis der skal stemmes om det skal på anlægget.
Der er nu 1065 medlemmer tilsluttet fællesantenneanlægget og tilslutningsprisen er 5995,- kr.

I 1991 har beslutter generalforsamlingen, at der kan anvendes op til 6 TV kanaler til beta-lingsTV, foreløbig er det dog kun TV1000 der kommer bag en decoder. Medlemmerne af-regner direkte til programleverandøren, antenneforeningen modtager et lille beløb fra pro-gramleverandøren for hvert medlem der modtager TV1000.

I efteråret 1991 er der en ekstraordinær generalforsamling, hvor der stemmes om følgende kanaler skal på anlægget : TV4, Nordic Channel, PRO7, MTV og Sky News, det var kun TV4 der blev stemt ind.

Antenneforeningen har mulighed for at sende tekst information ved at etablere en informa-tionskanal på anlægget - der oprettes en selvstændig forening til at drive informationska-nalen under navnet Info-Kanalen.
I 1992 ændres bestyrelsen, Flemming Madsen bliver formand og John Cocks bliver næst-formand. Der bliver lavet en tilbygning på 7 m² til antenneskuret, da teknikken fylder mere og mere.

Medlemstallet er nu op på 1184.
I 1994 besluttes det at udvide anlægget, således at der kan sendes direkte TV fra f.eks. Hassinghave, produceret af videoværkstedet. Dette blev dog aldrig aktuel, da videoværk-stedet senere blev nedlagt,
Fravlagsproblematikken er igen inde i billedet, da Boligministeriet har pålagt antennefor-eningerne at give medlemmerne ret til fravalg af betalingsprogrammer. Bestyrelsen havde i 1995 udsendt et spørgeskema vedr. valg af pakker. Ca. 400 svar var indkommet, og medlemmerne ønskede ikke en pakkeløsning, men kollektivt betaling af alle programmer. Samme år var startskuddet for Hals Kommunes "Spydspidsprojekt" som var et projekt om at koble kommunens byer sammen via lyslederkabel. De første orienteringsmøder er star-tet omkring udbredelsen af INTERAKTIV TV samt muligheder for datatransmission som f.eks. Internet, aflæsning af el-vand-varme etc.

I 1996 kom kanalerne ZTV og TV6 samt betalingsprogrammet Discovery på anlægget Medlemstallet er nu oppe på 1282, og man har nu besluttet at henlægge penge til fra-valgsmuligheder "pakkeløsning", da vi allerede nu ved at fremtidige Tv-kanaler vil blive betalingskanaler og skal derfor kunne fravælges i henhold til loven fra 1994.

I 1997 så vi så for første gang begrebet "pay per view" (betal hvad du ser). Brian Nielsen`s boksekamp. Sportskanalen TVS med Preben Elkjær så dagens lys i en kortere periode inden den igen lukkede pga. økonomien.
1998 og 1999 byder på en hel del ændringer, digitalisering af visse kanaler samt prisstig-ninger på næsten alle betalingskanaler. TV3 og 3+ bliver til medio pay kanaler 125-135 kr. årligt. Nye forhandlinger indledes med henblik på en modernisering af anlægget med pak-keløsning - Inter Aktiv TV, samt returvejssystem. Medlemstallet er nu oppe på ca. 1400, kontingent 900,-kr.

I år 2000 fremlage bestyrelsen et forslag til generalforsamlingen om en gennemgribende ombygning af anlægget, for at imødekomme de nye muligheder omkring digital tv, pay per view kanaler, digital topboks med nye interaktive muligheder. Forslaget blev forkastet. På generalforsamlingen 2001, blev bestyrelsen opfordret til at genoptage opgaven med en evt. ombygning af antenneanlægget og fremsætte dette på en ekstraordinær generalfor-samling. Bestyrelsens oplæg, til en totalrenovering af antenneanlægget med udvidelse af frekvensområdet op til 860Mhz og fuld returvej samt forsyning til de enkelte byer med 2 lysleder til hver i en såkaldt ø-struktur med henblik på evt. fremtidig telefoni over kabelan-lægget, mødte stor interesse. Den 19 juni 2001 stemte121 af de 132 fremmødte for besty-relsen forslag. Arbejdet påbegyndes snarest og forventes færdigt medio 2002 Totalombygningen ville koste ca. 4.2 mil. kroner og finansieres via en midlertidig kontin-gentstigning på 300,-kr årligt i en ca. 5-6 årig periode. Medlemstallet er nu oppe på godt 1600 medlemmer.

Bestyrelsen har i 2003 haft møder med flere af grundejerforeningerne i sommerhusområ-det mellem Hou og Hals om en evt. etablering af en Antenneforening i området eller en forsyningsmulighed fra Vester Hassing Antenneforening. Dette afhænger af foreningens fremtidige strategi. En senere undersøgelse om interesse for fællesantenneanlæg i områ-det skal danne grundlag for det videre arbejde i området.

I 2004 har Antenneforeningen deltaget i møder med Hou Antenneforening om muligheder-ne for en sammenlægning med Vester Hassing Antenneforening.
På den ordinære generalforsamling 17 marts 2005, vedtog 88 af de fremmødte 97 med-lemmer, bestyrelsens forslag om muligheden for en udvidelse af anlægget til også at om-fatte Hou byområde. Projektet går nu ind i næste fase og skal senere på foråret tages op på en ekstraordinær generalforsamling i Hou.
Efter forsinkelse på materialeleverance og den lange periode med frost, startede ombygning og kabelnedgravning lige efter påske.

Den 27 Juni 2006, blev hovedstationen i Hou slukket, og signalet fra Vester Hassing åbnet. 250 medlemmer i Hou fik herefter flere kanaler at kigge på, og en væsentlig bedre kvalitet end tidligere. Samtidig blev der åbnet mulighed for at modtage DR1-DR2 og TV2 i digital version, ved at tilslutte en digital modtager til antennestikket og senere vil det også være muligt med 16 DAB radiokanaler (digital audio broadcast) hvis man har en DAB radio eller tuner (modtager).
Foreningen har nu passeret 2000 medlemmer.